Nihon Pro Mahjong Renmei Kounin Motto 20-Bai! Mahjong ga Tsuyo ku naru Houhou – Hatsu Chuukyuusha Hen